Vaibhav Kolapkar

Vaibhav Kolapkar

Sr. Manager- Stores and Logistics Tata Marcopolo Motors (Bus Div.)

Biography

Vaibhav Kolapkar

Sr. Manager- Stores and Logistics

Tata Marcopolo Motors (Bus Div.)